CBDfx

CBDfx - CBD Balm

2 Reviews
1,380 ฿

CBD Calming Balm (New and Improved) 

ขี้ผึ้งออร์แกนิคสูตร CBD เต็มไปด้วยส่วนผสมที่มีประโยชน์ เหมาะกับผู้ที่มีอาการข้ออักเสบ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด เพียงทาและนวดในส่วนที่ต้องการ CBD เป็นตัวช่วยให้ผ่อนคลายไร้ความวิตกกังวล ลดอาการปวดเมื่อยล้า ซึ่งจะแต่กต่างจากสาร THC โดยผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย ไม่ใช่สารเสพติด เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการผ่อนคลายไม่มีการ overdose จึงไม่มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างร้ายแรงได้ ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน ควรศึกษาข้อมูลการบริโภค

At CBDfx, we pride ourselves on improving the lives of our customers. Life can be stressful, so the next time you need a much-needed break, treat yourself to a soothing rub with our 150mg CBD Calming Balm.

Loaded with the purest essential oils, this CBD Calming Balm contains the best botanicals that we could get our hands on. Our hemp plants are sourced from our partner hemp farms in the USA, before they end up at our Southern California labs for clean CO2 extraction. This process ensures that all of our CBD oil is free of harsh chemicals, GMO’s and heavy metals because we control every step of the process.

CBD isn’t the only ingredient we take seriously. The base of this CBD Calming Balm centers around shea butter, a common skincare ingredient – and rightfully so. Shea butter has been shown to provide important moisturization and protection, and the shea butter in this balm feels nothing short of silky on your skin.

From there, we could talk about this balm’s creamy avocado oil, or its pleasantly floral lavender oil — both offering a heavenly scent that’s sure to take your stress levels down a notch. Or its herbaceous tea tree oil, a staple of aromatherapy and a noted way to improve skin health. Finally, the luxurious German Chamomile oil takes this CBD calming balm to the next level. German Chamomile oil is often used throughout the skincare industry as a go-to option for people suffering from inflamed, itchy, irritated, and dry skin. In that sense, this balm can help calm your skin down if it needs a little extra care.

From time to time, we all need to treat ourselves to a product that restores our sense of calm and balance. With CBDfx’s CBD Calming Balm, you can take a moment to unwind and unplug from your daily routine.

 

CBD Muscle Balm

ขี้ผึ้งออร์แกนิคสูตร CBD เต็มไปด้วยส่วนผสมที่มีประโยชน์ ด้วยสูตร Muscle ที่สามารถบรรเทาอาการปวดจากกล้ามเนื้อ ไขข้อได้อย่างดี ผสานกับน้ำมันเปเปอร์มิ้นและการบูร เหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ได้รับมาตรฐานการผลิตจากประเทศอเมริกา

Why CBD Muscle Balm? If you’re an athlete or simply someone who needs relief from the aches and pains of daily life, our 150mg CBD Muscle Balm is a satisfying way to wind down and treat yourself to some recovery time. We’ve combed the earth for the absolute best and most soothing ingredients to help you relieve muscle aches, and the result is our brand new CBD Muscle Balm. The warming effect of camphor oil meshes perfectly with the soothing, cooling feeling of peppermint oil and wintergreen oil. Treating muscle and body pains with alternating cool and hot sensations has been a time-tested way to bring some quick relief to those who need it.

What makes this product truly special, though, is the inclusion of organically grown, broad-spectrum CBD oil extracted from high quality industrial hemp plants. At CBDfx, we’ve worked hard to source the best ingredients and teamed up with the leading laboratories to ensure that we can deliver the purest product to our customers. At CBDfx, we believe CBD is an ideal fit for a Muscle Balm relief product because studies indicate that CBD may inhibit glutamate and other inflammatory agents. By combining CBD with classic instant-relief ingredints like peppermint oil and wintergreen oil, we’re offering a topical balm that is truly unlike anything else on the market

This product is perfect for you if: You love the cooling/heating relief from a standard muscle balm, but want the extra potential that CBD may bring to the table. You’re encouraged by initial studies suggesting that CBD can alleviate mild to moderate inflammation and neuropathic pain, and you want a product that combines an old-school method with a new hemp oil approach!

 

CBD Overnight Recovery Balm

ขี้ผึ้งออร์แกนิคสูตร CBD เต็มไปด้วยส่วนผสมที่มีประโยชน์ สูตร Overnight Recovery ด้วยส่วนผสมพิเศษเฉพาะ เหมาะสำหรับการฟื้นฟูร่างกายในยามค่ำคืน  ด้วยส่วนผสมของน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส ได้รับมาตรฐานการผลิตจากประเทศอเมริกา

Sometimes it feels good to let a soothing balm work overnight, so you can wake up feeling refreshed, rejuvenated, and ready to start your day. We’re proud to introduce our innovative new 150mg CBD Overnight Recovery Balm. It’s perfectly designed for those stressful days that really require a little extra recovery — so that you feel your best in the morning.

We think that a night time CBD topical balm should boast a careful balance of soothing, restorative ingredients that feel just right on your body. And its scent should never jar you into wakefulness or distract you from your valuable recovery time.

We’ve sourced the perfect ingredients to help us produce the best CBD balm anywhere. The recovery balm’s base is made from high quality Shea Butter, a classic skincare ingredient that’s been used for centuries to protect and moisturize skin. Next, a blend of essential oils work their aromatic magic, including Roman Chamomile Oil, Lavender Oil, and Wild Orange Oil. The scent of this balm is like drifting off into blissful slumber in a gently fragrant garden, and our customers love its universally relaxing smell.

The secret ingredient is Evening Primrose oil. Evening Primrose is a plant found in North America that’s been used since ancient days to improve skin health, promote calmness, and reduce nerve pain.And of course, this balm wouldn’t be complete without a dose of all-natural, broad-spectrum CBD oil. Our partner farms based in America nurture some of the healthiest and most sustainably harvested hemp in the world. From there, we have cGMP certified laboratories CO2 extract the hemp oil itself, which is then tested for purity and quality. The final step? We post individual lab batch reports online, which means you can find out not just what’s in our products but also the purity and potency of what you are buying.

 

CBD Shea Butter Citrus Balm

ขี้ผึ้งออร์แกนิคสูตร CBD เต็มไปด้วยส่วนผสมที่มีประโยชน์ ด้วยสูตร Shea Butter Cirtrus บำรุงผิวได้ทุกอณูของร่างกาย สกัดจากสารธรรมชาติ 100% ทั้งเชียบัตเตอร์พร้อมกลิ่นส้มหอมอ่อนๆ ได้รับมาตรฐานการผลิตจากประเทศอเมริกา

It’s been a long day. You’ve worked hard, and your body feels it. Where can you turn for some rejuvenating self-care that has more that just the usual balm ingredients? Our 150mg CBD Shea Butter Citrus Balm offers an indulgent, relaxing experience that needs to be felt (and smelled) to be believed!

Whether you need it after a workout, as a nightly ritual, or simply to treat yourself with the therapeutic effects the citrusy essential oils, this balm has it all. Our CBD Shea Butter Citrus Balm is a total treat for the senses, and a great way to make sure your skin looks and feels its best at all times. This shea butter balm nourishes skin while providing a dose of broad spectrum hemp extract packed with cannabinoids and other naturally occurring compounds from the hemp plant.

Tangerine oil, orange oil, lemon oil and Mandarin oil form an important element of this balm, providing aromatherapy that freshens and enlivens the senses. Meanwhile, coconut oil and natural shea butter forms a creamy, rich alliance that makes this balm one of a kind. What makes this balm truly special is, of course, the inclusion of CBDfx’s industry leading organically grown broad spectrum hemp CBD oil. We believe that CBD is an ideal fit for skincare and topical products based on recent and ongoing research about CBD’s potential anti-inflammatory properties.

Not just any CBD oil will do – at CBDfx, our mission is to use only the most sustainable, ethically sourced Hemp CBD oil. In fact, our partner farms are right here in the United States, under our close supervision. From there, a c-GMP certified lab that uses clean CO2 extraction extracts the CBD oil before it is used to formulate our products.

  1. What are some CBD balm benefits?

  • CBD hemp balm can be a refreshing self-treatment option for those looking to relax — whether that’s at the end of a hard day, or after vigorous exercise. CBD is still being looked at by researchers worldwide to possibly help treat a variety of symptoms. Inflammation, anxiety, pain, and insomnia are all being seriously investigated as areas where CBD may contribute more broadly in the future in terms of treatment options.

  2. What are some good calming CBD balm uses?

  • CBD oil balm can provide a relaxing nightly ritual; it can be used when you need time to reset and recharge. Many of our customers have also mentioned that they have incorporated  CBD Calming Balm into their daily skincare regimen, especially those who have dry or irritated skin and need more frequent relief.

  3. Why use German Chamomile oil?

  • German Chamomile is one of our very favorite essential oils. You’ll sometimes hear it referred to as the “European ginseng” for its widespread popularity as an all-around natural supplement in that part of the world. It’s been shown in several studies to provide potential benefits including minor pain relief, moisturization, and skin toning. When we knew we wanted to design a CBD calming balm, this was the first ingredient we thought of after CBD oil itself. We think you’ll agree — German Chamomile is the ideal way to kick off the relaxing sensation of a balm treatment.

  4. Why use shea butter?

  • Shea butter is an important moisturizer and skin protectant that forms the base of a wide variety of skincare products throughout the world. This fascinating ingredient even boasts around 6 SPF protection just by itself, and has been shown to enhance collagen production and skin elasticity.

  5. How do I know how much CBD hemp oil balm to use?

  • We recommend starting with a small dab of CBD balm and working that into your desired areas. Repeat and add more as needed. Depending on the dryness or irritation of your skin, you may need to apply more often. See how your body responds to a CBD balm treatment, and if you’d like a stronger effect, there are no downsides to using a larger amount.

  6. Are there any side effects?

  • CBD oil balm does not have any known side effects. CBD itself is non-toxic and totally safe to be used as a topical. The ingredients of this calming balm were specifically chosen for their ability to soothe and relieve irritated skin, not cause it!
  • ประกันของทางร้านจะมีสำหรับสินค้าประเภท Vape Kit เท่านั้นในกรณีที่เปิดสินค้าใช้งานไม่ได้ ซึ่งลูกค้าต้องทำการแจ้งทางร้านเข้ามาภายใน 48 ชม. โดยคำนวนจากการเซ็นรับสินค้าเมื่อสินค้าถึงปลายทาง หากติดต่อเข้ามาหลังจากนี้ทางร้านจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

   

  • สินค้า CBD ให้ผลแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนอาจจะรู้สึกไวต่อสินค้า บางคนอาจจะต้องใช้อย่างเป็นประจำถึงจะเห็นผล บางคนอาจจะคิดว่าใช้แล้วไม่ได้ผลก็มี อย่างไรก็ตามทางร้านไม่มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจกับสินค้า และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

   

  • หากแพคเก็จจิ้งสินค้าได้รับความเสียหายมาจากกระบวนการขนส่งสินค้าแต่สินค้าภายในไม่ได้รับเสียหาย ทางร้านจะไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้เนื่องจาก ทางร้านไม่สามารถควมคุมการขนส่งภายในประเทศได้

   

  • ลูกค้าสามารถเคลมเงินกับทางบริษัทขนส่งได้หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยจะต้องดำเนินการเอง แต่หากสินค้าได้รับความเสียหายโดยตรงทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยต้องติดต่อแจ้งเรื่องเข้ามาภายใน 72 ชม.


  • สินค้าพรีออเดอร์ใช้เวลาประมาณ 20-45 วันในการสั่งเพราะสินค้าทุกตัวนำเข้าจากต่างประเทศ หากทำการสั่งและจ่ายเงินเข้ามาแล้ว ทางร้านจะไม่สามารถคืนเงินได้หากยังไม่เกิน 45 วัน แต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นของที่มีในสต๊อกได้
  --------------------------------------------
  • Our warranty only included for Vape Kits only when the product cannot be used at the arrival at your shipping address. Please contact and inform us within 48 to claim a replacement. If we get informed after 48hrs, we won't take any responsibility for the order.
  • CBD products effect differently for each individual. Therefore, we don't have a satisfaction warranty for any product and we won't be able to take responsible in case any product just doesn't work for you.

   

  • Sometime packaging of the product could be damaged due to the transportation of the shipping. We can not take responsibility due to the uncontrollable of the shipping method. You can claim it directly with the shipping company which has a warranty if the packaging got damaged when arrived. However, if the product itself has been damaged, we will replace a new one for you if you claim it within 72 hrs.


  • The shipping company also has a warranty if the package got damage during the transportation, you can contact them directly to claim the warranty money.


  • Pre-order items could take up from 20-45 days to arrive. We cannot refund for the items unless it passed 45 days. However, you can change your pre-order items into something in stock anytime.

   

  Customer Reviews

  5 Based on 2 Reviews
  5 ★
  100% 
  2
  4 ★
  0% 
  0
  3 ★
  0% 
  0
  2 ★
  0% 
  0
  1 ★
  0% 
  0
  Write a Review Ask a Question
  • Reviews
  • Questions

  Thank you for submitting a review!

  Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!

  Filter Reviews:
  PB
  11/08/2019
  Pierre B.
  Thailand Thailand

  CBD Balm

  Well, it was out of stock so still waiting to try and then give you a review

  GL
  07/24/2019
  Gabriele L.
  Thailand Thailand

  Cbd Balm

  Absolutely love this cream and the smell is delicious

  Recently viewed